Договор купли-продажи

ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ №____

м. Миколаїв         «___» ____________2021 р.

Фізична особа-підприємець Пантюхова Юлія Ігорівна, ідентифікаційний номер 3307817124, що діє на підставі Виписки з Державного реєстру (надалі іменується -ПРОДАВЕЦЬ), з однієї сторони та ФОП ________, ідентифікаційний номер ________, що діє на підставі Виписки з Державного реєстру, з другої сторони (надалі іменується - ПОКУПЕЦЬ”), попередньо ознайомлені з загальними вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі й ясній пам'яті, діючи добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, розуміючи значення своїх дій та їхні правові й фактичні наслідки, згідно вільного волевиявлення, яке повністю відповідає внутрішній волі учасників правочину, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ, зобов’язується сплатити ціну відповідно до умов цього Договору та прийняти від ПРОДАВЦЯ косметичну продукцію(далі – Товар)згідно Акту прийому-передачі товарів. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у користування ПОКУПЦЮ протягом 5 робочих днів після сплати рахунку-фактури, а ПОКУПЕЦЬ, зобов’язується прийняти від ПРОДАВЦЯ зазначений Товар.

1.2. На момент укладення цього договору вказаний в п. 1.1 цього договору Товар належить ПРОДАВЦЕВІ на праві власності.

1.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується після отримання Товару по цьому Договору реалізовувати Товар за цінами не нижче рекомендованої постачальником роздрібної ціни (РРЦ). За порушення цього зобов’язання ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ штраф у розмірі договірної ціни (вартості) Товару в повному обсязі, а дія договору автоматично припиняється з дня порушення ПОКУПЦЕМ Зазначених в цьому пункті зобов’язань.

1.4. Будь-яка інформація про господарську діяльність, отримана Сторонами у ході виконання умов цього Договору або пов’язана з ним, є конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна ціна договору визначається з ціни кожної партії товару, згідно рахунку – фактури, що виставляється ПРОДАВЦЕМ, в якому зазначається: найменування, асортимент, кількість, ціна і вартість товару.

2. Сторони домовилися, що передача Товару від ПРОДАВЦЯ ПОКУПЦЮ здійснюється після 100 % оплати ПОКУПЦЕМ виставленого ПРОДАВЦЕМ рахунку – фактури, не пізніше 3-х робочих днів після його отримання на рахунок зазначений в цьому Договорі.

3. Сторони погоджуються, на використання електронних документів (далі по тексту – ЕД) так обмін рахунками – фактурами та іншими документами, що підтверджують виконання зобов’язань або повідомленнями обов’язковими для Сторін по цьому договору буде здійснюватися з використанням програмного забезпечення «Вчасно»(https://vchasno.ua/) (далі по тексту – Система). Обмін ЕД здійснюється із застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронні довірчі послуги».

4. Сторони домовилися, що будуть підписувати електронні документи Кваліфікованими електронними підписами (електронним цифровим підписом) (далі по тексту -КЕП/ЕЦП) своїх уповноважених осіб, які за правовим статусом прирівнюватимуться до власноручного підпису у разі, якщо:

(і) кваліфікований електронний підпис підтверджено з використанням Кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
(іі) під час перевірки використовувався Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, чинний на момент накладення Кваліфікованого електронного підпису;
(ііі) особистий ключ підписувача відповідає Відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

5. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням ЕД та своєчасно здійснювати його приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона, яка здійснює надсилання ЕД, вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання ЕД, вважається Стороною-одержувачем.

6. Сторони домовились, що умови правочину (договору, іншого договірного документа) застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення – з дати, яка вказана у преамбулі договору (іншого договірного документа) на першій його сторінці, якщо про інше не зазначено у самому договорі (іншому договірному документі), незалежно від дати накладання КЕП/ЕЦП.

7. Сторони домовились, що при використанні електронного документообігу датою здійснення господарської операції при виконанні умов укладених правочинів (договорів) буде вважатися дата складання первинного документа (дата, зазначена на самому документі як його обов’язковий реквізит), незалежно від дати накладання КЕП/ЕЦП Сторонами. 8. У випадку, коли у відповідному договорі не встановлено строків підписання конкретних EД, Сторони погодили, що строк підписання таких документів з використанням Сторонами КЕП становить 5 (п’ять) робочих днів з дати отримання ЕД. Мотивована відмова від підписання ЕД може надсилатися через Систему, через механізм відхилення ЕД з обов’язковим наданням коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

9. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) EД, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП /ЕЦП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання EД.

10. Сторони домовилися, що EД, який відправлений, підписаний КЕП/ЕЦП, має повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлений до суду в якості належного доказу та визнається рівнозначним документу на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими представниками Сторін і не вимагає додаткового доказування. ЕД, підписаний Стороною з використанням КЕП/ЕЦП і внесений в Систему (переданий Стороні-одержувачу) вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Сторони-відправника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво. Сторони підтверджують, що всі КЕП/ЕЦП, які використовуються ними для підписання ЕД, належать їх уповноваженим представникам та неправомірне чи помилкове накладання КЕП/ЕЦП на ЕД одною із Сторін, не може бути підставою для не визнання/оспорювання/невиконання нею таких підписаних ЕД, що відправлені іншій Стороні по Системі. Всі ризики негативних наслідків неправомірного/помилкового накладання КЕП/ЕЦП на ЕД однієї із Сторін, покладаються на цю Сторону.

11. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного ЕД, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого ЕД не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник ЕД, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей ЕД, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

12. Про виявленні неможливості здійснення електронного документообігу така Сторона негайно повинна повідомити іншу Сторону, але в будь-якому випадку, не пізніше ніж за 5 робочих днів про таку неможливість.

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ, ПОВЕРНЕННЯ ТА ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

3.1. Передача Товару ПРОДАВЦЕМ і прийняття ПОКУПЦЕМ засвідчується Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами цього Договору в тому числі в електронному вигляді за допомогою КЕП/ЕЦП.

3.2. Доставка та передача Товару здійснюється ПРОДАВЦЕМ за власний рахунок на зазначену адресу (відділення)ПОКУПЦЯ шляхом відправки Товару через ТОВ «Нова Пошта» (далі – Перевізник) на умовах та в строки визначені Перевізником, після дотримання ПОКУПЦЕМ умов п.2.2. цього Договору.
3.3. Право власності на Товар переходить до ПОКУПЦЯ з моменту отримання ним Товару.
3.4. Сторони погодили, що претензії по зовнішньому вигляду, комплектності та якості Товару тільки в момент отримання Товару ПОКУПЦЕМ у Перевізника. Якщо ПОКУПЕЦЬ в момент отримання у Перевізника Товару не заявив жодних претензій не склав акт, Товар вважається таким, що повністю відповідає очікуванням ПОКУПЦЯ і обіцянкам ПРОДАВЦЯ. У разі виявлення ПОКУПЦЕМ виробничого браку, після того, як буде відкрита упаковки Товару, він зобов’язується повідомити про це ПРОДАВЦЯ засобами електронного зв’язку на електронну пошту: office@umi.in.ua з поміткою «Повернення» та наданням підтверджуючої інформації:
• фотографії Товару, на якій видно пошкодження, дефект, брак;
• номеру накладної;
• фотографії упаковки,
в іншому випадку претензії розгляду не підлягають.
Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).
Про результати розгляду претензії ПОКУПЕЦЬ повідомляється представником ПРОДАВЦЯ за допомогою телефонного зв’язку на номер зазначений в реквізитах Договору.
3.5. У разі повернення ПОКУПЦЕМ Товару, що має виробничий брак, ПРОДАВЕЦЬ повертає кошти в безготівковій формі в сумі сплаченої вартості такого Товару, протягом 5–ти робочих днів з дня отримання такого Товару, на рахунок ПОКУПЦЯ, зазначений в цьому Договорі.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
• передати ПОКУПЦЕВІ Товар у строк, встановлений цим Договором;
• забезпечити доставку Товару у порядку передбаченому умовами цього Договору.
4.2. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:
• прийняти Товар;
• перевірити його комплектність, цілісність упаковки, якість;
• оплатити вартість Товару за ціною, у порядку та у строки, встановлені у цьому Договорі;
• реалізовувати Товар за цінами не нижче рекомендованої постачальником роздрібної ціни (РРЦ).

5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

5.1. ПРОДАВЕЦЬ заявляє та гарантує, що предмет цього договору до його укладення нікому іншому не відчужений, у спорі та під заставою, в тому числі податковою, не перебуває, правами третіх осіб як в Україні, так і за її межами не обтяжений, не внесений до статутного капіталу господарських товариств, прихованих недоліків не має.
5.2. Сторони стверджують одна одній, що:
• однаково розуміють значення і умови цього договору та його правовінаслідки;
• Договір між ними спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
• Їх волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі;
• Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину;
• Кожна з них не обмежена в праві укладати правочини;
• Вони не визнані в установленому порядку недієздатними/банкрутами (повністю або частково);
• Вони не страждають в момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті;
• Вони вільно володіють українською мовою.
5.3. Сторони заявляють, що Договір цей не вчиняється під впливом тяжкої для них обставини і на вкрай невигідних умовах.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За прострочення сплати ціни (вартості) Товару ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату виникнення прострочки за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється у межах строків позовної давності.
6.2. У випадку порушення строків передачі Товару ПРОДАВЕЦЬ сплачує штраф ПОКУПЦЮ у розмірі 10 % від ціни (вартості) Товару.
6.3. Сплата неустойки не звільняє Сторони від належного виконання умов цього Договору.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з тлумаченням його положень, вирішується Сторонами шляхом переговорів.
7.2. Якщо Сторони при проведенні переговорів не досягли домовленості, то спір вирішується в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і діє до “31” грудня 2021 року, а в частині виконання грошового зобов’язання до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір складено українською мовою, в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
9.2. Зміни та доповнення умов Договору здійснюються виключно в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками Сторін.
9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Якщо одне з положень або його частина стає недійсною, в цілому Договір зберігає силу.
9.4. З метою дотримання норм Закону України “Про захист персональних даних”, підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін, їх керівники та інші посадові особи та/або фізичні особи, які зазначені в цьому договорі та або додатках до нього надають безстрокову згоду на обробку їх персональних даних (будь-яких даних, що дають змогу ідентифікувати їх) та будь-які інші відомості та дані, добровільно надані Сторонами одна одній, без подальшого повідомлення про обробку персональних даних (в тому числі їх передачу та поширення) з метою забезпечення реалізації цивільних/господарських відносин, що виникають між Сторонами, в тому числі, але не виключно податкових відносин, та належного виконання умов цього Договору та чинного законодавства України, захисту інтересів та прав сторін Договору.
9.5. Всі документи, повідомлення і доповнення до цього Договору, передані Сторонами за допомогою електронної пошти, що зазначена в цьому Договорі, визнаються Сторонами дійсними та мають юридичну силу та є невід’ємною частиною цього Договору.
9.6. Кожна із Сторін відповідає за правильність зазначених нею реквізитів у розділі 10 цього Договору. У випадку зміни своїх реквізитів така Сторона повинна негайно, але не пізніше 3-х календарних днів з дати зміни, повідомити про це іншу Сторону. В іншому випадку несе всі ризики пов’язані з несвоєчасним повідомленням про зміни.